Consument
Land

Garantievoorwaarden van LEDVANCE GmbH voor lampen

naar de consumenten toe

(Versiedatum: maart 2020)

TABEL 1a: GARANTIE VOOR LEDLAMPEN RICHTING CONSUMENTEN

GARANTIEPERIODE GARANTIEPRODUCTEN
(Productfamilies)
5 jaar • SubstiTUBE® Motion Sensor
4 jaar • SUPERSTAR Classic Glas
• SUPERSTAR Classic Heatsink
• SUPERSTAR DIM PIN (G4/G9)
• SUPERSTAR DIM R7S
• SUPERSTAR Spot
3 jaar • DULUX® LED
• LEDinestra®
• LEDinestra® DIM
• LED STAR PIN/R7s/T26/S19
• STAR
• SubstiTUBE® Star
• SubstiTUBE® T9
• Vintage 1906®

TABEL 1b: GARANTIE VOOR CONVENTIONELE LAMPEN TEN OPZICHTE VAN DE CONSUMENT

GARANTIEPERIODE GARANTIEPRODUCTEN
(Productfamilies)
3 jaar • OSRAM DULUX® STICK
• OSRAM DULUX® TWIST

TABEL 2: INWERKINGTREDING EN GARANTIEGEBIED

Inwerkingtreding van deze garantievoorwaarden: 16 maart 2020
Garantiegebied: Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk (zelfs na een eventuele terugtrekking uit de EU door het Verenigd Koninkrijk), alsmede de volgende landen: Albanië, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Rusland, Servië, Zwitserland, Turkije en Oekraïne.

TABEL 3: STELLING VAN GARANTIECLAIMS

1) WAT MOET ER WORDEN INGEDIEND IN HET GEVAL VAN EEN GARANTIEGEVAL?

Om een garantieclaim in te dienen, moet de garantiebegunstigde voor het verstrijken van de garantieperiode het volgende voorleggen aan LEDVANCE of de respectievelijke lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-groepsmaatschappij (LEDVANCE Company):

a) een klacht die minstens de volgende informatie bevat:
- voornaam, achternaam en geldig postadres van de garantiebegunstigde
- productgegevens van het garantieproduct (in het bijzonder, zonder beperking: productnaam, productnummer (EAN) / productidentificatiecode (IC), aangekochte hoeveelheid, geclaimde hoeveelheid)
- grond van de klacht

b) een kopie van de originele factuur van het garantieproduct.

Retourzending van het defecte garantieproduct op verzoek:
In eerste instantie is de terugzending van het defecte garantieproduct niet vereist. Echter, in elk garantiegeval behoudt de respectievelijke lokale verantwoordelijke LEDVANCE Company zich het recht voor om de terugzending van het defecte garantieproduct te eisen. In dit geval moet het defecte garantieproduct volledig, voldoende gefrankeerd en in een breukvaste verpakking per post worden geretourneerd.

2) AAN WIE MOET EEN GARANTIECLAIM WORDEN GERICHT?

De verwerking van de garantieclaim en de toekenning van het garantievoordeel in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden wordt uitgevoerd door de respectievelijke lokaal verantwoordelijke LEDVANCE Company, die te vinden is in de landenlijst onder de volgende internetlink: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Het land van het geval van garantie is het land in het garantiegebied waar de begunstigde van de garantie het garantieproduct heeft gekocht.

3) IN WELKE VORM MOET EEN GARANTIECLAIM WORDEN INGEDIEND?

Indiening dient te geschieden

a) schriftelijk per post, voldoende gefrankeerd, bij de betreffende lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-onderneming of

b) - alleen indien een internetlink naar een online klachtenformulier is gespecificeerd in de landenlijst onder
www.ledvance.com/guarantee-country-list voor het betreffende land van de garantiezaak - via een dergelijk online
klachtenformulier
.

Indiening via andere middelen (bijv. e-mail, telefoon of fax) is niet mogelijk.

1. Toepassingsgebied, Garant / Garant Begunstigde

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bij München, Duitsland (hierna "LEDVANCE") verleent hierbij uitsluitend de garantie zoals gespecificeerd in TABEL 1a/b voor de daarin genoemde garantieproducten en garantietermijnen.

1.2. De begunstigden van de garantie zijn uitsluitend consumenten die een garantieproduct hebben gekocht overeenkomstig TABEL 1a/b na de inwerkingtreding volgens TABEL 2 en gedurende de effectieve periode van deze garantievoorwaarden binnen het garantiegebied volgens TABEL 2 (hierna "Garantiegebied" genoemd) op voorwaarde dat de aankoop niet voor commerciële doeleinden of voor zelfstandige beroepsactiviteiten (bv. commercieel gebruik, commerciële wederverkoop of commerciële installatie bij derden) is gedaan.

1.3. Deze Garantievoorwaarden zijn uitsluitend en uitputtend van toepassing op de garantie die is vastgelegd in TABEL 1a/b vanaf de inwerkingtreding van deze Garantievoorwaarden en binnen het Garantiegebied volgens TABEL 2 . Alle andere effectieve garantieclaims met betrekking tot LEDVANCE-producten die vóór de inwerkingtreding van deze garantievoorwaarden of buiten het garantiegebied zijn gekocht, blijven onverminderd van kracht en de betreffende garantieontvanger blijft gerechtigd om dergelijke andere garantieclaims binnen de betreffende garantieperiode te doen gelden in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende toepasselijke garantievoorwaarden.

2. Onderwerp en voorwaarden van de garantie

2.1. LEDVANCE garandeert, in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden, dat het betreffende garantieproduct conform de bepalingen van deze garantievoorwaarden TABEL 1a/b - onder voorbehoud van Sec. 2.2 - vrij is van fabricage- en materiaalfouten binnen de respectievelijke garantieperiode.

2.2. De garantie is uitsluitend van toepassing op het originele garantieproduct dat in de originele verpakking wordt geleverd en op de originele accessoires die in de originele verpakking (indien aanwezig) zijn meegeleverd. De garantie geldt niet voor gebruikte producten en eventuele meegeleverde batterijen of accu's.

2.3. Een garantieclaim is alleen geldig als het garantieproduct te allen tijde binnen de toegestane specificaties volgens het productinformatieblad is gebruikt en is geïnstalleerd, in gebruik genomen en gebruikt in overeenstemming met de installatie- en gebruikshandleiding.

2.4. De garantieperiode begint op de datum van aankoop door de begunstigde van de garantie.

3. Uitsluitingen van de garantieclaim

Met name in de volgende gevallen zijn garantieclaims onbeperkt uitgesloten:

a) slechts verwaarloosbare en onbeduidende schade of defecten van het garantieproduct (bijv. uitval van afzonderlijke van meerdere LED-chips of LED-arrays),

b) het verstrijken van de gebruikelijke levensduur van het door de fabrikant opgegeven garantieproduct binnen de garantieperiode en/of de gebruikelijke productgerelateerde vermindering van de lichtstroom van het garantieproduct,

c) productgerelateerde gebruikelijke veranderingen in de lichte kleur van het garantieproduct,

d) natuurlijke slijtage van het garantieproduct,

e) oneigenlijk of ongeschikt gebruik van het garantieproduct,

f) de werking van het garantieproduct in ontoelaatbare of ongeschikte bedrijfsomgevingen (bijv. overmatige vochtigheid, hitte, koude of stof of corrosieve omgevingen),

g) schade of defecten als gevolg van een gebrekkige kwaliteit van het voedingsnetwerk (bijv. spanningspieken of over-/onderspanning),

h) Voor zover de begunstigde van de garantie of een derde partij het garantieproduct heeft gewijzigd, gerepareerd of gebruikt in combinatie met producten of software van de begunstigde van de garantie of een derde partij zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEDVANCE,

i) schade of gebreken veroorzaakt door de begunstigde van de garantie of door een derde partij of

j) onvoorzienbare gebeurtenissen van overmacht buiten de invloedssfeer van LEDVANCE waarvoor LEDVANCE niet verantwoordelijk is (bijv. natuurrampen).

4. Guarantee Voordeel

4.1. Het voordeel van de garantie wordt aan de begunstigde van de garantie in de zin van paragraaf 1.2 toegekend voor zover

a) binnen de garantietermijn een fabricage- of materiaalfout in de zin van paragraaf 2.1 is opgetreden en aan de overige voorwaarden van de garantie volgens paragraaf 2 is voldaan,

b) er zijn geen redenen voor uitsluiting volgens paragraaf 3 en

c) de begunstigde van de garantie heeft de garantieclaim naar behoren doen gelden in overeenstemming met TABEL 3 .

4.2. Het garantievoordeel bestaat uitsluitend uit het kosteloos ter beschikking stellen van een vervangend product overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 4. LEDVANCE behoudt zich het recht voor om een ander gelijkwaardig vervangend product van dezelfde soort te leveren, waarvan de eigenschappen, specificaties en het ontwerp kunnen afwijken van het garantieproduct. Het vervangende product zal uitsluitend worden verzonden binnen het garantiegebied en in de regel binnen een maand nadat de garantieclaim naar behoren is ingediend.

4.3. Niet inbegrepen in de garantieclaim en het garantievoordeel zijn in het bijzonder, zonder beperking, het volgende:

a) reparatie van het garantieproduct,

b) een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van of een creditnota voor de aankoopprijs,

c) vergoeding van de kosten voor het retourneren van het defecte garantieproduct volgens TABEL 3 ,

d) vergoeding van installatie-, demontage-, transport-, weg-, arbeids- of materiaalkosten of

e) andere vorderingen tot schadevergoeding of vergoeding van kosten (bv. voor vervoers- of gevolgschade).

4.4. LEDVANCE behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de garantieclaim in elk garantiegeval te onderzoeken.

4.5. De verwerking van de garantieclaim en de toekenning van het garantievoordeel in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden zal worden uitgevoerd.

- door LEDVANCE voor garantiegevallen in Duitsland en

- door de respectieve lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-groepsmaatschappij volgens TABEL 3 (hierna "LEDVANCE-onderneming") voor garantiegevallen in het garantiegebied buiten Duitsland.

Het land van het geval van garantie is het land in het garantiegebied waar de begunstigde van de garantie het garantieproduct heeft gekocht.

4.6. De toekenning van het garantievoordeel houdt geen verlenging of vernieuwing van de oorspronkelijke garantieperiode in.

5. Voorbehoud van wettelijke aanspraken

De wettelijke aanspraken en rechten van de begunstigde van de garantie en de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG) worden op geen enkele wijze beperkt door deze garantievoorwaarden en de daarin verleende garantie. Deze wettelijke aanspraken en rechten gelden onafhankelijk van en parallel aan deze garantievoorwaarden en garantieclaims.

6. Toepasselijk recht

Op deze garantievoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht. De toepassing van dwingende wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming van het land waar de begunstigde van de garantie zijn gewone verblijfplaats heeft, blijft echter onaangetast.

7. Wijziging van de garantievoorwaarden

LEDVANCE behoudt zich het recht voor om deze Garantievoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen met uitwerking voor de toekomst. In dit geval blijven eventuele effectieve garantieclaims op basis van deze versie van de garantievoorwaarden onverminderd van kracht en blijft de betreffende garantieontvanger gerechtigd om dergelijke garantieclaims binnen de betreffende garantieperiode te doen gelden in overeenstemming met de bepalingen van deze versie van de garantievoorwaarden.

Deel pagina op social media