Consument
Land

Privacybeleid

Vanaf mei 2020

Inhoudsopgave
I. Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
III. Algemene informatie over gegevensverwerking
IV. Rechten van de betrokkene
V. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden
VI. Gebruik van cookies
VII. Nieuwsbrief
VIII. Contact via e-mail
IX. Zakelijke web-optredens
X. Gebruik van bedrijfsaanwezigheid in professioneel georiënteerde netwerken
XI. Hosting
XII. Gebruik van Plugins

I. Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens overeenkomstig de doelstellingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

LEDVANCE GmbH

Parkring 29-33

85748 Boogschieten

Deutschland

+49 89 780673-100

contact@ledvance.com

www.ledvance.de

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming is:

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65

80335 München

Duitsland

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In het algemeen verwerken wij de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een goed functionerende website te kunnen voorzien van onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen zijn onder andere gevallen waarin de voorafgaande toestemming technisch niet kan worden verkregen en waarin de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Kunst. 6 para. 1 s. 1 lit. een GDPR dient als rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn of haar gegevens.

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, Art. 6 alinea. 1 s. 1 lit. b GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele activiteiten.

Wanneer het nodig is om persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, Art. 6 alinea. 1 s. 1 lit. c GDPR dient als wettelijke basis.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, wordt Art. 6 para. 1 s. 1 lit. d GDPR dient als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking van gegevens noodzakelijk is om de legitieme belangen van onze onderneming of die van een derde partij te vrijwaren, en de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het belang van de eerste, Art. 6 alinea. 1 s. 1 lit. f GDPR zal dienen als wettelijke basis voor de verwerking van gegevens.

3. Verwijdering en opslag van gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of beperkt zodra het doel van de opslag is bereikt. Extra opslag kan plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien binnen de regelgeving van de EU, de wet of andere relevante regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is onderworpen. Beperking of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer de door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij het nodig is de opslag van de gegevens te verlengen met het oog op het sluiten of de uitvoering van het desbetreffende contract.

IV. Rechten van de betrokkene

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u vervolgens een betrokkene in de zin van de GDPR en heeft u de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door hen worden verwerkt.

Als dat het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking:

1. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
2. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
3. De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens met betrekking tot u zijn verstrekt of nog worden verstrekt;
4. De geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
5. Het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
6. Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
7. Alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van het opstellen van profielen op grond van artikel 22, lid. 1 en lid 1 4 GDPR en, in bepaalde gevallen, zinvolle informatie over het betrokken gegevensverwerkingssysteem en de reikwijdte en het beoogde resultaat van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie te vragen of uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit kader kunt u dan de nodige garanties vragen in overeenstemming met Art. 46 GDPR in verband met de overdracht.

2. Recht op correctie

U heeft recht op correctie en/of aanvulling van de verantwoordelijke voor de verwerking, indien uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens onverwijld corrigeren

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

 • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens aanvecht gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onwettig en u weigert het wissen van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt;
 • De vertegenwoordiger heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze wel nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 para. 1 GDPR en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens - met uitzondering van gegevensopslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang, van belang voor de Unie of van een lidstaat.

Indien de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u hiervan door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen

a) Verplichting om te wissen

Indien u de verantwoordelijke voor de verwerking verzoekt om uw persoonsgegevens met onmiddellijke ingang te verwijderen, is hij/zij verplicht dit onmiddellijk te doen, aangezien een van de volgende punten van toepassing is:

1. Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of verwerkt.
2. U herroept uw toestemming, waarvoor de verwerking op grond van Art is toegestaan. 6 para. 1 s. 1 lit. a of Art. 9 lid 2 lit. a en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens.
3. Volgens Art. 21 para. 1 GDPR maakt u bezwaar tegen de verwerking van de gegevens omdat de verwerking van de gegevens wordt gerechtvaardigd door een rechtmatig belang, of u maakt bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, onder b). 21 lid 2 GDPR.
4. Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
5. Voor het wissen van uw persoonsgegevens wordt een beroep gedaan op een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
6. Uw persoonlijke gegevens werden verzameld in verband met informatie zakelijke diensten die worden aangeboden in het kader van Art. 8 para. 1 GDPR.

b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt en deze op grond van Art. 17 para. 1 GDPR, nemen zij passende maatregelen, met inbegrip van technische middelen, om de gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat een verzoek is ingediend om alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of replicaties van de persoonsgegevens te verwijderen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten om het proces uit te voeren.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is.

1. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
2. het vervullen van een wettelijke verplichting die wordt opgelegd door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de vertegenwoordiger is onderworpen, of het vervullen van een taak van openbaar belang of in de uitoefening van het openbaar gezag die aan de vertegenwoordiger is gedelegeerd;
3. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid uit hoofde van de kunst. 9 lid 2 lit. h en i en Art. 9 alinea. 3 BBPR;
4. voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden uit hoofde van de kunst. 89 alinea. 1 GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk of ernstig in het gedrang kan brengen, of
5. om rechtsvorderingen af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Indien u het recht heeft om uw gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken via de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van de correctie of het wissen van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredige inspanning vergt.

U behoudt zich het recht voor om door de verantwoordelijke voor de verwerking te worden geïnformeerd over de ontvangers van uw gegevens.

6. Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat aan de verantwoordelijke voor de verwerking te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere persoon, zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke die de gegevens in eerste instantie heeft gekregen, daarbij rekening houdend met het feit dat

1. 1. de verwerking is gebaseerd op een toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 s. 1 lit. een GDPR of Art. 9 lid 2 lit. een GDPR of op een contract conform Art. 6 lid. 1 s. 1 lit. b GDPR en

2. de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te handhaven dat uw persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen worden niet aangetast.

Het recht op gegevensdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van een aan de verantwoordelijke voor de verwerking gedelegeerd officieel gezag.

7. Recht van bezwaar

Afhankelijk van uw situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 alinea. 1 s. 1 lit. e of f GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om wettelijke aanspraken af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verband houdt met direct mail.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Ongeacht Richtlijn 2002/58/EG heeft u in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping.

9. Geautomatiseerde besluitvorming per geval, met inbegrip van profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - die rechtsgevolgen heeft of die u op een vergelijkbare manier treft. Dit geldt niet als de beslissing

1. is vereist voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke voor de verwerking,
2. is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en wanneer die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en rechtmatige belangen te beschermen, of
3. met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens in het kader van de kunst. 9 alinea. 1 BBPR, tenzij Art. 9 lid 2 lit. a of g GDPR van toepassing is en er redelijke maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, met inbegrip van het recht om bijstand te verkrijgen van de voor de verwerking verantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger, om uw mening over de zaak te geven en om de beslissing te betwisten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de BNPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep op grond van artikel. 78 BBPR.

V. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt benaderd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en relevante informatie uit het computersysteem van het oproepende apparaat.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Gebruikt browsertype en -versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Webpagina's van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
 • Webpagina's die door het systeem van de gebruiker via onze website worden benaderd

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk voor de levering van de website aan de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden bewaard.

De opslag in logfiles wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.

Voor bovengenoemde doeleinden ligt ons legitiem belang in de verwerking van gegevens in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 s. 1 lit. f GDPR.

3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van de verzameling ervan. De sessie is voltooid wanneer het verzamelen van de gegevens voor de levering van de website is voltooid.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag daarbuiten is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet mogelijk is.

5. Bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden zijn essentieel voor de werking van de website. Daarom mag de gebruiker geen bezwaar maken tegen de bovengenoemde processen.

VI. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookies bevatten een reeks karakters waarmee de browser bij het heropenen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor sommige elementen van onze website moet de oproepende browser zelfs na een pagina-onderbreking worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:

 • Taalinstellingen
 • Aanmeldingsinformatie

We gebruiken ook cookies op onze website, die ons in staat stellen om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren.

Als gevolg daarvan zullen de volgende gegevens worden verzonden:

 • Ingevoerde zoekopdrachten
 • Frequentie van paginaweergaves
 • Gebruik van de functionaliteiten van de website

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens zijn gepseudonimiseerd door technische maatregelen. Het is dus niet mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de gebruiker die de site bezoekt. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technische cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Deze vereisen dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Toepassen van de taalinstellingen
 • Opslag van zoektermen

De gebruikersgegevens die door technische cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.

LEDVANCE verzamelt informatie over hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's u het vaakst bezoekt en welke fouten er optreden? Deze analytische profilering helpt ons te meten hoe effectief de inhoud is en hoe de prestaties van de website kunnen worden verbeterd.

Voor deze doeleinden hebben we ook een legitiem belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technische cookies is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

4. Duur van de opslag en mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Als u de Safari-browser versie 12.1 of hoger gebruikt, worden de cookies na zeven dagen automatisch verwijderd. Dit geldt ook voor opt-out cookies, die worden gebruikt om het gebruik van trackingmechanismen te voorkomen.

VII. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kunt zich gratis abonneren op een nieuwsbrief op onze website. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven.

 • e-mailadres
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Telefoon / mobiel telefoonnummer
 • Adres
 • IP-adres van het apparaat van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van registratie

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden in verband met gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief.

2. Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief aan de ontvanger af te leveren.

Het verzamelen van extra persoonlijke gegevens als onderdeel van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door de gebruiker na registratie voor de nieuwsbrief is Art. 6 para. 1 S. 1 lit. een GDPR indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

4. Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De andere persoonlijke gegevens die in de loop van het registratieproces worden verzameld, worden over het algemeen na een periode van zeven dagen gewist.

5. Bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. Hiervoor bevat elke nieuwsbrief een opt-out-link.

Hierdoor is het ook mogelijk om de toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, in te trekken.

VIII. Contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres op onze website. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de E-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Doel van de gegevensverwerking

Als u contact met ons opneemt via e-mail, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para. 1 lit. een GDPR.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden in het kader van het verzenden van een e-mail is Art. 6 alinea. 1 lit. f GDPR. Indien het doel van het e-mailcontact is om een contract af te sluiten, is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking art. 6, lid 1 lit. f GDPR. 6 lid. 1 lit. b GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor persoonlijke gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de kwestie in kwestie definitief is opgelost.

De extra persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. Bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

contact@ledvance.com

In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die in het kader van het leggen van contacten zijn opgeslagen, gewist.

contact@ledvance.com

IX. Zakelijke web-optredens

Gebruik van bedrijfsaanwezigheid op sociale netwerken

Instagram:

Instagram, onderdeel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland

Op onze bedrijfswebsite geven wij informatie en bieden wij Instagram-gebruikers de mogelijkheid tot communicatie. Als u een actie uitvoert op onze Instagram-bedrijfssite (bijv. opmerkingen, bijdragen, likes etc.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Instagram, het bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor het uiterlijk van het bedrijf LEDVANCE GmbH, kunnen wij geen bindende uitspraken doen over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

Onze bedrijfsaanwezigheid in sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder gebruiken we de aanwezigheid van het bedrijf voor:

Producten

Publicaties over het uiterlijk van het bedrijf kunnen de volgende inhoud bevatten:

 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Sweepstakes
 • Contact met de klant
 • Service & ondersteuning

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

Wij bewaren uw activiteiten en persoonlijke gegevens die op onze Instagram-bedrijfspresentie worden gepubliceerd totdat u uw toestemming intrekt. Bovendien houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Wij verwerken de gegevens van onze corporate webpresence ook in onze eigen systemen. De gegevens worden daar opgeslagen voor de volgende periode: 2 maanden.

Instagram heeft de Privacy Shield Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en is gecertificeerd. Dit garandeert dat Instagram zich houdt aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden op de volgende link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze Instagram-webaanwezigheid en uw rechten als betrokkene, zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid, doen gelden. Stuur ons een informele e-mail naar contact@ledvance.com . Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Instagram en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden klikt u hier:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Op onze bedrijfswebsite geven we informatie en bieden we Pinterest-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren. Als u een actie uitvoert op onze bedrijfswebsite van Pinterest (bijv. opmerkingen, bijdragen, likes etc.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien we in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Pinterest, het bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor het uiterlijk van het bedrijf LEDVANCE GmbH, kunnen we echter geen bindende uitspraken doen over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

Onze bedrijfsaanwezigheid in sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder gebruiken we de aanwezigheid van het bedrijf voor:

Producten

Publicaties over het uiterlijk van het bedrijf kunnen de volgende inhoud bevatten:

 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Sweepstakes
 • Contact met de klant
 • Service & ondersteuning

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

Wij slaan uw activiteiten en persoonlijke gegevens die op onze Pinterest bedrijfspresentie worden gepubliceerd op totdat u uw toestemming intrekt. Bovendien houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Wij verwerken de gegevens van onze corporate webpresence ook in onze eigen systemen. De gegevens worden daar opgeslagen voor de volgende periode: 2 maanden.

Pinterest heeft de Privacy Shield Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en is gecertificeerd. Dit garandeert dat Pinterest zich houdt aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de volgende gekoppelde vermelding: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze Pinterest-bedrijfspresentie op het web en uw rechten als betrokkene, zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid, doen gelden. Stuur ons een informele e-mail naar contact@ledvance.com . Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Pinterest en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden, klikt u hier:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland

Op onze bedrijfswebsite geven we informatie en bieden we Twitteraars de mogelijkheid om te communiceren. Als u een actie uitvoert op de website van ons Twitter-bedrijf (bijv. opmerkingen, bijdragen, likes etc.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien wij in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Twitter, het bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor het uiterlijk van LEDVANCE GmbH, kunnen wij echter geen bindende uitspraken doen over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

Onze bedrijfsaanwezigheid in sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder gebruiken we de aanwezigheid van het bedrijf voor:

Producten

Publicaties over het uiterlijk van het bedrijf kunnen de volgende inhoud bevatten:

 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Sweepstakes
 • Contact met de klant
 • Service & ondersteuning

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

Wij slaan uw activiteiten en persoonlijke gegevens die op onze Twitter bedrijfspresentatie worden gepubliceerd op totdat u uw toestemming intrekt. Bovendien houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Wij verwerken de gegevens van onze corporate webpresence ook in onze eigen systemen. De gegevens worden daar opgeslagen voor de volgende periode: 2 maanden.

Twitter heeft de Privacy Shield Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en is gecertificeerd. Dit garandeert dat Twitter zich houdt aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in de volgende gekoppelde vermelding: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze Twitter corporate web presence en uw rechten als betrokkene zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid doen gelden. Stuur ons een informele e-mail naar contact@ledvance.com . Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Twitter en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden klikt u hier:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten

Op onze bedrijfswebsite geven we informatie en bieden we YouTube-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren. Als u een actie uitvoert op onze YouTube-bedrijfssite (bijv. opmerkingen, bijdragen, likes etc.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien wij in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door YouTube, het bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor het uiterlijk van het bedrijf LEDVANCE GmbH, kunnen wij echter geen bindende uitspraken doen over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

Onze bedrijfsaanwezigheid in sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder gebruiken we de aanwezigheid van het bedrijf voor:

Producten

Publicaties over het uiterlijk van het bedrijf kunnen de volgende inhoud bevatten:

 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Sweepstakes
 • Contact met de klant
 • Service & ondersteuning

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

Wij slaan uw activiteiten en persoonlijke gegevens die op onze YouTube bedrijfspresentatie worden gepubliceerd op totdat u uw toestemming intrekt. Bovendien houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Wij verwerken de gegevens van onze corporate webpresence ook in onze eigen systemen. De gegevens worden daar opgeslagen voor de volgende periode: 2 maanden.

YouTube heeft ondertekend en is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dit garandeert dat YouTube voldoet aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de volgende gekoppelde vermelding: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze YouTube-bedrijfspresentie en uw rechten als datasubject zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid doen gelden. Stuur ons een informele e-mail naar contact@ledvance.com . Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden klikt u hier:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

X. Gebruik van bedrijfsaanwezigheid in professioneel georiënteerde netwerken

1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van bedrijfsaanwezigheid op professioneel georiënteerde netwerken. Wij zijn als bedrijf aanwezig op de volgende professioneel georiënteerde netwerken:

LinkedIn:

LinkedIn, Onbeperkt Bedrijf Wilton Place, Dublin 2, Irland

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland

Op onze site geven we informatie en bieden we gebruikers de mogelijkheid om te communiceren.

De bedrijfsaanwezigheid wordt gebruikt voor sollicitaties, informatie/PR en actieve sourcing.

Wij beschikken niet over informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de bedrijven die medeverantwoordelijk zijn voor de bedrijfsaanwezigheid. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Als u een actie uitvoert op onze bedrijfswebsite (bijv. opmerkingen, bijdragen, likes etc.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van onze bedrijfswebsite is Art. 6 Para. 1 S.1 lit.f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

Onze corporate web presence dient om gebruikers te informeren over onze diensten. Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.

4. Duur van de opslag

Wij slaan uw activiteiten en persoonlijke gegevens die via onze bedrijfswebsite worden gepubliceerd op totdat u uw toestemming intrekt. Bovendien houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

5. Bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze corporate web presence en uw rechten als betrokkene zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid doen gelden. Stuur ons een informele e-mail naar het e-mailadres dat in dit privacybeleid staat vermeld.

LinkedIn heeft ook de Privacy Shield Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en is gecertificeerd. LinkedIn verbindt zich ertoe te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden op de volgende link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden vindt u hier:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

De website wordt gehost op servers van een serviceprovider in opdracht van ons.

Onze dienstverlener is:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

De servers verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch doorgeeft als u de website bezoekt. De opgeslagen informatie is:

 • Browsertype en -versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd en datum van de serveraanvraag
 • IP-adres van het apparaat van de gebruiker

Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden verzameld op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

De server van de website bevindt zich geografisch gezien in Duitsland.

XII. Gebruik van Plugins

We gebruiken plugins voor verschillende doeleinden. De gebruikte plugins staan hieronder vermeld:

Gebruik van Google Analytics

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland. (Hierna Google genoemd). Google Analytics onderzoekt onder andere de herkomst van bezoekers, hun verblijfsduur op individuele pagina's en het gebruik van zoekmachines, waardoor het succes van reclamecampagnes beter kan worden bewaakt.

Google Analytics maakt gebruik van cookies en slaat deze op uw apparaat op. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt), apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (in het bijzonder welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens over reclamepartners (in het bijzonder gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, op servers in de Verenigde Staten. Indien echter IP-anonimisering op deze online aanwezigheid is ingeschakeld, zal Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, eerder afkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken.

Google LLC heeft de Privacy Shield Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en is gecertificeerd. Hiermee zet Google zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie kunt u vinden in de volgende gekoppelde vermelding:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het specifiek richten op een doelgroep die al een eerste interesse heeft getoond door de site te bezoeken.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als vereist door de wet. De advertentiegegevens in de serverlogs worden geanonimiseerd door Google's eigen verklaringen om delen van het IP-adres en de cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te verwijderen.

5. Mogelijkheid tot herroeping van de toestemming en verwijdering

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wet op de gegevensbescherming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping wordt uitgevoerd.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google verhinderen door het opslaan van cookies door derden op uw computer te verhinderen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com ) in uw browser te installeren. uw IP-adres) naar Google te sturen en de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen door het downloaden en installeren van de browserplug-in die onder de volgende link beschikbaar is:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Via de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:

https://adssettings.google.de

Nadere informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden tegen Google vindt u op:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Gebruik van Google Tag Manager

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en zijn vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna te noemen Google). Met Google Tag Manager kunnen tags van Google en diensten van derden worden beheerd en gebundeld en ingebed in een online aanwezigheid. Tags zijn kleine code-elementen op een online aanwezigheid die onder andere worden gebruikt om bezoekersaantallen en -gedrag te meten, de impact van online reclame en sociale kanalen vast te leggen, remarketing en targeting te gebruiken en online aanwezigheden te testen en te optimaliseren. Wanneer een gebruiker de online aanwezigheid bezoekt, wordt de huidige tagconfiguratie naar de browser van de gebruiker gestuurd. Deze bevat uitspraken over welke tags moeten worden getriggerd. Google Tag Manager triggert andere tags die zelf gegevens kunnen verzamelen. Informatie hierover vindt u in de passages over het gebruik van de betreffende diensten in deze gegevensbeschermingsverklaring. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens en de gegevens kunnen worden overgedragen aan de servers van Google in de Verenigde Staten. Google heeft een privacyschermovereenkomst met de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en gecertificeerd. Hiermee zet Google zich in voor de naleving van de normen en voorschriften van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volgende gekoppelde item:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Voor meer informatie over de Google Tag Manager, ga naar https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html en raadpleeg het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens ligt in de verzamelde en overzichtelijke administratie en een efficiënte integratie van de diensten van derden.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als vereist door de wet. De advertentiegegevens in de serverlogs worden geanonimiseerd door Google's eigen verklaringen om delen van het IP-adres en de cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te verwijderen.

5. Mogelijkheid tot herroeping van de toestemming en verwijdering

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wet op de gegevensbescherming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping wordt uitgevoerd.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google verhinderen door het opslaan van cookies door derden op uw computer te verhinderen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript (https://noscript.net/ ) of Ghostery (https://www.ghostery.com ) in uw browser te installeren. uw IP-adres) naar Google te sturen en de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen door het downloaden en installeren van de browserplug-in die onder de volgende link beschikbaar is:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Via de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:

https://adssettings.google.de

Nadere informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden tegen Google vindt u op:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Gebruik van Google Maps

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de online kaartenservice Google Maps van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna te noemen Google). We gebruiken de Google Maps-plugin om geografische gegevens visueel weer te geven en in te bedden in onze online aanwezigheid. Door het gebruik van Google Maps op onze online aanwezigheid wordt informatie over het gebruik van onze online aanwezigheid, uw IP-adres en adressen die u met de functie routeplanning hebt ingevoerd, naar een Google-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google heeft een privacyschermovereenkomst met de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en gecertificeerd. Hiermee zet Google zich in voor de naleving van de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in de volgende gekoppelde vermelding:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van de Google Maps plug-in dient om de gebruiksvriendelijkheid en een aantrekkelijke presentatie van onze online aanwezigheid te verbeteren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als vereist door de wet.

5. Mogelijkheid tot herroeping van de toestemming en verwijdering

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping wordt uitgevoerd.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door het opslaan van cookies van derden op uw computer te verhinderen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokkering zoals een browser browser browser.B. Installeer NoScript (https://noscript.net/ ) of Ghostery (https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:

https://adssettings.google.de

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden tegen Google vindt u op:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Gebruik van MailChimp

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de serviceprovider MailChimp van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (hierna MailChimp genoemd) om onze nieuwsbrief te versturen. MailChimp is een aanbieder van e-mailmarketing en stelt ons in staat om rechtstreeks met potentiële klanten te communiceren via e-mailnieuwsbrieven. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die u bij de registratie voor de nieuwsbrief invoert, overgebracht naar MailChimp en daar opgeslagen. Hierdoor kunnen verdere persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt) en apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem). MailChimp heeft de Privacy-Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS ondertekend en is gecertificeerd. MailChimp verplicht zich tot naleving van de normen en voorschriften van de Europese wet op de gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in de volgende gekoppelde vermelding:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Uw gegevens worden ook door MailChimp opgeslagen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden om de nieuwsbrief te ontvangen en MailChimp heeft niet het recht om uw gegevens door te geven. Na registratie zal MailChimp u een e-mail sturen om uw registratie te bevestigen. Daarnaast biedt MailChimp verschillende analysemogelijkheden over hoe de verzonden nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt, bijvoorbeeld naar hoeveel gebruikers een e-mail is gestuurd, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich na ontvangst van een e-mail van de lijst hebben afgemeld. \Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door MailChimp vindt u hier:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Doel van de gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, eventueel voor uitnodigingen voor evenementen en, als u al klant bij ons bent, voor de e-mail van onze klant. Bovendien kunnen de abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefservice of de registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische voorwaarden.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als vereist door de wet. Daarnaast kunt u contact opnemen met MailChimp en verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

5. Mogelijkheid tot herroeping van de toestemming en verwijdering

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping wordt uitgevoerd.

Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief door MailChimp kan te allen tijde worden herroepen. U kunt uw herroepingsrecht te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar MailChimp of door te klikken op de link in elke nieuwsbrief.\Nadere informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden tegen MailChimp kunt u vinden op:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van DataGuard .