Privacyverklaring

Laatste update: 25. mei 2018

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe LEDVANCE GmbH en onze dochterondernemingen (samen "LEDVANCE” genoemd) omgaan met uw persoonsgegevens op onze websites, welke maatregelen we hebben getroffen om uw gegevens te beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

I. Inleiding

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor LEDVANCE. We verwerken uw persoonsgegevens daarom conform de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

II. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met deze website is

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Tel.nr.: +49 89 780673-100
E-mail: contact@ledvance.com
Contactgegevens functionaris gegevensbescherming: privacy@ledvance.com

In voorkomende gevallen kunnen LEDVANCE-bedrijven zelfstandig of samen met LEDVANCE GmbH verantwoordelijk zijn. Een lijst van onze bedrijven vindt u
hier.

III. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Tenzij anders aangegeven, verzamelt en verwerkt LEDVANCE uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om deze website beschikbaar te stellen en de werking ervan te garanderen.

Wanneer we uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens krijgen, geldt artikel 6, lid 1 sub a AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wanneer we persoonsgegevens verzamelen voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en LEDVANCE, biedt artikel 6, lid 1 sub b AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking. Dit geldt tevens wanneer de verwerking vereist is om op uw verzoek de stappen te zetten die nodig zijn voor het aangaan van een overeenkomst.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplicht waaraan LEDVANCE zich dient te houden, biedt artikel 6, lid 1, sub c. AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen of die van een andere persoon, geldt artikel 6, lid 1 sub d AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van gerechtvaardigde belangen van LEDVANCE of van een derde en wanneer uw belangen of grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen, biedt artikel 6, lid 1 sub f AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

We beperken de verwerking van of wissen persoonsgegevens wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld of anderszins verwerkt, tenzij wettelijke bewaarperioden eisen dat de gegevens langer worden bewaard.

IV. Verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt (art. 6, lid 1 sub f AVG)

We verzamelen telkens wanneer u onze websites bezoekt bepaalde gegevens over uw apparaat.

De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen in onze systemen:

 • informatie over het type en de versie van uw browser
 • het besturingssysteem van uw apparaat
 • uw internetprovider
 • het IP-adres van uw apparaat
 • de datum en tijd waarop onze website is bezocht
 • van welke websites u onze website bezoekt
 • welke websites u vanaf onze website bezoekt

We slaan de gegevens 7 dagen op om de functionaliteit van onze website en de veiligheid van onze ict-systemen te garanderen (in geval van misbruik) en om ons helpen problemen met onze website op te lossen.

De logboekbestanden worden na 7 dagen geanonimiseerd, waarna deze niet meer kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

V. Contactformulieren (artikel 6, lid 1 sub a AVG)

We bieden een contactformulier aan op onze website waarmee u ons uw verzoeken en claims kunt sturen.

De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen:

 • e-mailadres
 • achternaam, voornaam
 • aanspreektitel
 • taal/land
 • optioneel: contactgegevens (adres, telefoonnummer)
 • datum en tijd van registratie
 • inhoud van uw bericht

We verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming om contact met u op te nemen en uw verzoeken en claims te verwerken.

Indien dit nodig is om antwoord te geven op uw verzoek, bijvoorbeeld als uw verzoek te maken heeft met een product dat wordt gedistribueerd door een gelieerd LEDVANCE-bedrijf, kunnen we uw gegevens overdragen aan het betreffende LEDVANCE-bedrijf.

We wissen uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze werden verzameld. Dit is doorgaans het geval wanneer uw verzoek is afgehandeld. Geldende wetgeving kan een langere bewaarperiode van de gegevens vereisen indien uw verzoek te maken heeft met defecten aan een product of garanties.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens wissen. We wijzen erop dat we dan uw verzoek niet langer kunnen verwerken.

VI. Registratie voor de nieuwsbrief (artikel 6, lid 1 sub a AVG)

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u LEDVANCE GmbH en onze gelieerde bedrijven toestemming om u informatie te sturen over onze producten en diensten, alsmede informatie over evenementen en marketingcampagnes.

We verzamelen bij registratie de volgende gegevens:

 • e-mailadres
 • achternaam, voornaam
 • aanspreektitel
 • taal/land
 • datum en tijd van registratie

We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Alle overige gegevens die worden verzameld, worden gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren en bewijs van uw registratie te leveren.

We slaan uw gegevens op totdat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door op de koppeling "Uitschrijven" in elke nieuwsbrief te klikken.

VII. Delen van uw persoonsgegevens

LEDVANCE GmbH maakt deel uit van de LEDVANCE-groep. In sommige gevallen dragen we uw persoonsgegevens over aan andere LEDVANCE-bedrijven die de gegevens zelf of samen met LEDVANCE GmbH verwerken. We dragen de gegevens onder andere over voor de volgende doeleinden:

 • voor marketing- en reclamedoeleinden indien u ons daarvoor expliciet toestemming hebt verleend,
 • binnen de context van centrale ict- en administratiedoeleinden van de LEDVANCE-groep.

Daarnaast dragen we uw persoonsgegevens over aan de volgende ontvangers:

 • zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde dienstverleners; deze dienstverleners verwerken persoonsgegevens uitsluitend namens ons en conform onze instructies op basis van contractuele overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • andere derden (zoals overheidsinstanties) indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

VIII. Verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU

Soms worden uw gegevens verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), waar sprake is van een lager niveau van gegevensbescherming dan in Europa. In dergelijke gevallen komt LEDVANCE standaardcontractbepalingen van de EU overeen met haar partners om ervoor te zorgen dat een adequaat niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd (kopie op verzoek te overleggen), of vragen we u om uw expliciete toestemming. Bij gegevensoverdracht naar landen waarvoor de EU heeft bepaald dat er sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming is geen verdere goedkeuring of overeenkomst vereist.

Alle eventuele overdrachten naar gelieerde LEDVANCE-bedrijven met een vestiging buiten de EER gebeuren op basis van bindende bedrijfsregels. Op verzoek wordt een kopie van de bindende bedrijfsregels overlegd.

IX. Uw rechten

Als we uw persoonsgegevens verwerken hebt u bepaalde rechten tegenover LEDVANCE op basis van de geldende wetgeving. Als betrokkene hebt u de volgende rechten krachtens de AVG, met name:

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

U hebt te allen tijde het recht om van ons een bevestiging te krijgen of we persoonsgegevens van u verwerken. Daarnaast geven we u op uw verzoek informatie over de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken, welke categorieën gegevens we verwerken, hoelang we uw gegevens opslaan, wat de herkomst van de gegevens is (indien deze niet rechtstreeks door u zijn verstrekt) en, indien van toepassing, naar welke ontvangers we uw gegevens overdragen. Op verzoek verstrekken we u een kopie van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

You have a right to the correction or completion of your personal data insofar as your data is incorrect or incomplete. We will correct the data without undue delay.

Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen indien er sprake is van een van de volgende redenen:

 • de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt
 • uw trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden, of u maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting van LEDVANCE;
 • de gegevens zijn verzameld op basis van de toestemming van een kind.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

U kunt beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen op basis van de volgende vereisten:

 • als u de nauwkeurigheid van de gegeven betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • als we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is bepaald of u onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking is beperkt op grond van de bovenstaande vereisten, zullen we u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming of wanneer deze nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en LEDVANCE, hebt u het recht om van LEDVANCE uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Op uw verzoek zullen we de gegevens, indien technisch mogelijk, rechtstreeks naar de andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of het gerechtvaardigde belang van LEDVANCE of een derde. Als gevolg hiervan zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking vereist is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen

Intrekken van toestemming

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die was gebaseerd op de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Contact

Indien u uw rechten wilt uitoefenen of een vraag hebt over gegevensbescherming bij LEDVANCE, kunt u gebruik maken van ons contactformulier of een e-mail sturen naar privacy@ledvance.com.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

LEDVANCE neemt uw verzoeken zeer serieus en we streven ernaar aan al uw bezwaren tegemoet te komen. Niettemin hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende instantie.

X. Wijzigingen

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op deze website. U kunt de datum van de laatste update vinden aan het begin van deze privacyverklaring.